ALGEMENE  VERKOOPSVOORWAARDEN

Voor het contract met uitzondering van de door ons schriftelijk aangenomen afwijkingen gelden alleen deze voorwaarden :

Algemene aankoopvoorwaarden

Het contact met uitzondering van de door ons schriftelijk aangenomen afwijkingen gelden alleen deze voorwaarden en het aanvaarden van een bestelling duidt voor ons niet op het aanvaarden van de voorwaarden van deze goederen en afwijkingen.  Dit kan in geen geval als gevestigd gebruikt worden.

Offerten, prijslijsten en z. worden ter inlichting opgesteld en zijn niet bindend. 

Wij behouden ons het recht zonder voorafgaand bericht prijzen of verkoopsvoorwaarden te wijzigen voor gedeeltelijke of gehele levering.

Levering :

Al de leveringen van de bij ons bestelde goederen gebeuren op ons risico in zo ver wij ons slechts eenmaal dienen aan te bieden met de goederen.  Indien verdere aanbiedingen , om welke reden ook noodzakelijk blijken, geschieden deze op risico van de koper.

Al onze goederen geleverd en gekocht onder het motto "thuis geleverd" worden geplaatst aan het huis van de koper. Deze staat verder in voor de verdere plaatsing van toestel of goederen.

Leveren en plaatsen

- afleveren  van de  goederen + monteren op een goed bereikbare plaats.

De voorbereiding qua elektriciteit of eender welke andere voorziening die noodzakelijk is voor de montage van het gekochte goed zijn al genomen door de koper en behoren ook tot de verantwoordelijkheid van de koper.

Indien kraanwerken of ladderliften  noodzakelijk zijn zal de koper zelf  de nodige schikkingen treffen.

Leveringstermijn

De aangegeven leveringstermijn, vermeld op de bestelbon is steeds van titel van inlichting gegeven en wordt zonder waarborg gegeven ook wanneer een vaste datum vermeld werd.  De koper kan zich in dit geval ondermeer niet beroepen op het feit dat schriftelijk bezoldigde algemene vermeldingen op de bestelbon primeerden.

In ieder geval zal de koper wegens niet tijdige levering, noch de aanbieding, noch de schadevergoeding kunnen vorderen.

Waarborg

De waarborg op de goederen is deze door de fabrikant toegekend.

Zij kan in geen geval van eis tot betaling van om het even welke vergoeding inhouden.

Indien de fabrikant de waarborg niet kan, noch wil dekken zijn wij zelf niet verplicht enige herstelling uit te voeren

Klachten

Om geldig te zijn dienen alle klachten onmiddellijk bij aflevering van de goederen te geschieden.  Geen enkele terugzending van de goederen wordt aangenomen..  Het indienen van klachten kan in ieder geval geen uitstal of opschorting van betaling meebrengen.

De betalingen dienen steeds te geschieden zoals hierna bepaald. Afmetingen kunnen tot 2% afwijken van de opgegeven maten.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien onze materialen speciaal op maat van de klant worden gesneden.

Annulatie of verbreking van het contract

In geval van annulatie of verbreking van het contract van de koper  kan zulks slechts door de verkoper in afrekening genomen worden mits deze daarvan door de koper een aangetekend schrijven  binnen de 8 dagen, volgend op de datum van de verkoop  in kennis gesteld  wordt en het bericht van annulatie of verbreking, vergezeld gaat van een betaling gelijk aan 30% van de verkoopprijs.

De verkoper behoudt steeds het recht om in geval van verbreking of annulatie of weigering door de koper het contract na te leven, hetzij uitvoering hiervan te eisen, hetzij de aanbieding van het contract met schadevergoeding te noteren.  Taks, kosten van BTW zegels en gewettigde rechten en om het even welke andere kosten zijn ten laste van de koper.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien onze materialen speciaal op maat van de klant worden gesneden.

Betaling

Al onze rekeningen dienen contant bij aflevering van de goederen betaald te worden.  Zij kunnen slechts behoudens uitdrukkelijk akkoord van de verkoper in speciën gekweten worden.  In dit geval vallen de kosten van onbetaalde effecten ten laste van de koper. Indien u het saldo wenst over te schrijven moet 100% betaling minimum 2 dagen voor levering of afhaling zichtbaar zijn op onze rekening.

Bij niet betaling op het ogenblik van de levering is uitdrukkelijk overeengekomen  dat de koper :

- een intrest van 10 % verschuldigd is na de leveringsdatum.  Deze intrest is  van  rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd

- tevens een forfaitaire onverminderde schadevergoeding van 15 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 150 dient betaald te worden.

Betwistingen

Al de betwistingen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde rechtbank te Mechelen.

Zekerheidsstelling

De kopers verklaren tot zekerheid van de hierbij aangegane verplichtingen vanaf nu en voor alsdan het maximum afstaanbare en overdraagbaar deel van hun inkomsten, lonen en wedde, bezoldigingen, vergoedingen, percenten aan de verkoper af te staan die enkel de formaliteiten daartoe door de wet voorzien, zal indienen en dienen na te leven om de overdracht aan deze derde schuldenaar ter kennis brengen. Elke aankoop wordt steeds beschouwd als zijnde contant en er wordt geen opschortende voorwaarden aangenomen voor niet-goedkeuring van kredieten.  De verkoper heeft het recht van de kredietaanvaarding telkens hij een andere maatschappij aan te vragen ten einde tot een toestemming te komen.  Alle onderzoekkosten zijn steeds ten laste van de koper.  Indien geen enkele maatschappij bereid zou zijn het krediet te aanvaarden en te verlenen, dan dient de koper aan de verkoper maandelijks een minimum af te korten  van € 150 vermeerderd met de verwijlintresten vanaf de datum van de overeenkomst

Zelfplaatsers

Zelfplaatsers : wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen van welke aard deze ook mogen zijn.